مستندات فنی

ورود (Login) :

آدرس : {{Your kavan domain}}/Connect/Token
نوع درخواست : Post
پارامترهای ارسالی :
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری در سامانه
password String کلمه عبور در سامانه
client_id String Angular  ( متن ثابت )
grant_type String password ( متن ثابت )
scope String BMSAPI ( متن ثابت )
مقادیر بازگشتی :
نام پارامتر توضیحات
access_token توکن
expires_in مدت انقضای توکن
token_type نوع توکن
refresh_token رفرش توکن برای بازیابی توکن
scope BMSAPI ( متن ثابت )
نمونه دیتا ارسالی:

{
 "username": "myUsername",
 "password": "123456",
 "client_id": "Angular",
 "grant_type": "password",
 "scope": "BMSAPI"
}

 

ذخیره ساعات کاری (SaveDeviceData) :

آدرس : {{Your kavan domain}}/api/WorkTime/SaveDeviceData
نوع درخواست : Post
پارامتر ارسالی :  آرایه ای از اطلاعات ساعت کاری که در ادامه توضیح داده شده است
فیلدهای پارامتر ارسالی :
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
xDate DateTime تاریخ ساعت کاری با فرمت MM/dd/yyyy
xTime TimeSpan ساعت ورود یا خروج با فرمت HH:mm به صورت 24 ساعته
xEmployeeCode String کد پرسنلی تعریف شده برای کارمند
مقادیر بازگشتی :
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
xStatus Boolean صحیح بودن درخواست کلاینت
xMessages String[] پیغام های خطا و توضیحات سرور در صورت موجود بودن
xResult Boolean موفقیت آمیز بودن ذخیره ساعت کاری ها 
نمونه دیتا ارسالی:
		
[
 {
  "xDate": "3/22/2020",
  "xTime": "8:00",
  "xEmployeeCode": "12"
 },
 {
  "xDate": "3/22/2020",
  "xTime": "17:36",
  "xEmployeeCode": "12"
 }
]