بهبود ساختار عوامل موثر در حقوق 0.11.0

بهبود ساختار عوامل موثر در حقوق

هجدهم خرداد 1399

بهبود ساختار عوامل موثر در حقوق

 

 

 

  • امکان نمایش و ویرایش تاریخچه شیفت کارمندان
  • امکان فیلتر و انتخاب کارمندان در هنگام ثبت بانک مرخصی
  • بهبود ساختار ثبت عوامل موثر حقوق
  • نگهداری شرایط جستجو شده و صفحه بندی حتی پس از تغییر صفحه و بازگشت به صفحه قبل
  • امکان حذف تکی کارمند از حقوق

 

حفظ شرایط جستجو با جابجایی در صفحات نرم افزار