تعرفه ها

تعداد کاربر را انتخاب کنید

نفر

ماژول های درخواستی را انتخاب کنید

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان

25,000 تومان
25,000 تومان
حضور و غیاب

حضور و غیاب

9,000 تومان
9,000 تومان
حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

12,000 تومان
12,000 تومان
نیرویابی و جذب

نیرویابی و جذب

15,000 تومان
15,000 تومان
5 کاربره
0 تومان / ماه
0 تومان / ماه
0 تومان
جمع کل
0 تومان